Informatie Architect bij Gemeente Amsterdam

Vacature
Gemeente Amsterdam Gepubliceerd: 2 november 2017

Details

Als Architect heb je als verantwoordelijkheid te zorgen voor optimaal overzicht op en inzicht in de domeinen waar je voor werkt. Vanuit de Informatievoorziening eenheid werk je voor directie, afdelingshoofden en projectmanagers van het cluster Sociaal, waaronder de directies Werk, Participatie, Inkomen, Onderwijs, Jeugd, Zorg, GGD, Sport-en-Bos, Subsidie-en-Inkoop. Een boeiend, dynamisch werkveld, waar veel gebeurt en staat te gebeuren om de Amsterdamse burgers en instellingen nog beter te helpen. Je focus ligt op de structuur en samenhang van de verschillende taakgebieden en de informatievoorziening die daarvoor nodig is. Je helpt met het beschrijven en verbeelden van zowel de huidige situatie als de verschillende scenario’s voor verandering bij (informatie)vraagstukken rond de primaire processen en werkzaamheden van het cluster Sociaal. Je zorgt voor overzicht op geldende kaders en richtlijnen, vertaalt ze naar hun relevantie voor een bepaald vraagstuk, denkt mee met strategische (verander)opgaven en programma’s van de business en hoe de inzet van informatievoorziening hieraan kan bijdragen. Je bent hierbij gericht op doorontwikkeling naar een efficiënt en doeltreffend informatievoorziening-landschap, robuust en flexibel genoeg voor optimale bruikbaarheid en continuïteit, maar ook beheer(s)baar en tegen acceptabele kosten.

Samen met de informatiemanagers ben je voor enkele domeinen het aanspreekpunt en de IV-sparringpartner voor de business. Je bepaalt en bewaakt de geldende kaders, richtlijnen en uitgangspunten. Je draagt bij aan innovatie maar zorgt ook voor goede borging in de beheerorganisatie. Met je collega-architecten werk je aan een samenhangend architectuur-kader als leidraad voor de doorontwikkeling van de totale informatievoorziening van de gemeente. Je hebt visie op informatievoorziening en goed zicht op en voldoende kennis van moderne technologieën. Je schakelt makkelijk van perspectief, van organisatie en inrichting via informatievoorziening naar techniek, en van strategie naar operatie. Je signaleert vragen en problemen vanuit de business en vertaalt deze vragen naar passend advies. Je hebt oog voor de bredere context en zoekt en houdt koers. Je vervult een ambassadeursrol voor de afdeling IV binnen het cluster Sociaal en richting de stedelijke organisatie en draagt bij aan goede en samenhangende IV-dienstverlening.

Werkzaamheden

 • Het opstellen van een Domeinarchitectuur, in samenhang met een Business Informatieplanning traject
 • Het opstellen van een Projectstartarchitectuur voor verandertrajecten
 • Advisering over en ontwerp van modellen, streefbeelden en scenario’s voor een domein en/of in het kader van programma’s en projecten
 • Gevraagd en ongevraagd leveren van architectuur-advies
 • Ondersteunen van management, informatiemanagers en beheer met architectuur materiaal
 • Uitdragen van architectuur in het algemeen en van een doelarchitectuur in het bijzonder

De organisatie

De afdeling Informatievoorziening Sociaal heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van de organisatie ondersteunt en een bijdrage levert aan de gemeentebrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening, gebiedsgericht werken, etc.).

Binnen de afdeling bevindt zich het team Proces- en Informatiemanagement (PIM). Binnen het team PIM zijn de volgende taakgebieden ondergebracht: informatiemanagement, architectuur, procesbeheer en privacy en informatiebeveiliging, projectmanagement, business intelligence en demandmanagement. Het team PIM1 IV (24 fte) bestaat uit informatiemanagers, informatie architecten en Privacy-Security Officers.

Wij voeren onze werkzaamheden uit op het niveau van afdeling, rve, cluster, stedelijk, G4 samenwerking en landelijk.

Functie eisen

 • Academisch werk- en denkniveau en een afgeronde universitaire opleiding zoals Business Analytics, Information Studies / Sciences, Bedrijfskundige Informatica of vergelijkbaar;
 • Ervaren, minstens 5 jaar, en kundig adviseur op het snijvlak van organisatie, proces en informatievoorziening die een goede en professionele adviesrelatie met opdrachtgevers en ketenpartners kan opbouwen;
 • Ten minste 5 jaar ervaring met het vervaardigen van Archimate modellen en domein- en projectstartarchitecturen
 • Ervaring met besluitvormingsprocessen (w.o. PPM) en kennis van wat nodig is om dit proces goed te doorlopen.
 • Ten minste 3 jaar ervaring met strategische/tactische advisering over informatievoorziening, informatisering, automatisering, digitalisering en beheer.
 • Ten minste 3 jaar ervaring met complexe ketens en veranderopgaven en organisatie-overschrijdende informatievraagstukken;
 • Kennis van en ervaring met (IV-)disciplines als businessprocesanalyse, informatiemanagement, privacy, informatiebeveiliging, informatieanalyse, business intelligence, en systeemontwikkeling.

Vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring met diverse methodieken zoals:

 • TOGAF
 • Archimate
 • (Lean) procesmanagement, beheer en ICT-organisatie (ASL, BiSL, ITIL);
 • Agile-ontwikkelmethoden (Scrum).
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Ervaring met de beleidsterreinen in het sociale domein en/of de gemeente Amsterdam is een pré.

Competenties

 • Je toont initiatief om problemen aan te pakken, je bent professioneel, scherp analytisch en standvastig;
 • Analytisch vermogen: Je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uit te splitsen dan wel tot de kern af te pellen, en logische verbanden te leggen tussen de verschillende deelaspecten;
 • Je bent resultaatgericht, neemt concrete doelen als uitgangspunt voor het eigen handelen, houdt hieraan vast totdat het doel bereikt is, en levert;
 • Je hebt een proactieve houding en bent in staat zelfstandig problemen en verbeterpunten te signaleren en creatieve en realistische oplossingen te vinden;
 • Je hebt overtuigingskracht en maakt dat jouw werk staat. Je oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op herkenning, acceptatie en draagvlak. Je communiceert ideeën duidelijk en stellig;
 • Je neemt verantwoordelijkheid en bouwt en vertrouwt op andermans verantwoordelijkheid;
 • Principieel, onafhankelijk, consequent, creatief, ambachtelijk.
 • Omgevingsbewustzijn: je bent goed geïnformeerd over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie;
 • Samenwerken: je levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team;
 • Relatiebeheer: je bouwt persoonlijke relaties op met klanten en andere contactpersonen, onderhoudt en benut ze.

Aanbod

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bieden we een tijdelijke aanstelling voor 12 maanden dienstverband (36 uur per week) met een salaris van Medior maximaal € 5384,- (schaal 12) dan wel een salaris van Senior maximaal € 5837,- (schaal 13) bruto per maand op basis van 36 uren per week
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

Solliciteren

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 14-11-2017 onder vermelding van Informatie Architect -17070340 via de sollicitatiebutton.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.