2min

De bevoegde parlementaire commissies hebben donderdag in een stemming hun goedkeuring gegeven voor de EU AI Act. Het maakt de weg vrij voor goedkeuring tijdens de plenaire vergadering medio juni.

De commissies Civil Liberties en Internal Market van het Europees Parlement hebben deze week met grote meerderheid de tekst van de voorgestelde EU-wet op de kunstmatige intelligentie goedgekeurd.

De wet, waaraan al sinds 2021 wordt gewerkt, heeft tot doel de gevaren van kunstmatige intelligentie voor het publiek in kaart te brengen en aan te pakken, met name op het gebied van auteursrechten en persoonlijke levenssfeer.

Als de wet wordt aangenomen, kunnen het de eerste regels ter wereld zijn die het gebruik van AI reguleert.

De soorten AI definiëren

De EU AI Act zal aan elk AI-product of -platform risicofactoren toekennen. Deze categorieën variëren van onaanvaardbaar tot minimaal. De maatstaf zal ontwikkelaars en engineers in staat stellen na te gaan hoe zij hun AI-product op de Europese markt kunnen brengen.

De nieuwe wet verbiedt alle AI-systemen die hij als “onaanvaardbaar” bestempelt in de EU. Voorbeelden hiervan zijn schadelijke of onrechtmatige praktijken, sociale kredietscores of alles wat gevaarlijk gedrag bij kinderen kan bevorderen.

Ten behoeve van de regelgeving hebben de wetgevers de categorieën “General Purpose AI” (GPAI) in niveaus verdeeld. Het grootste deel van de rapportage- en regelgevingslast met betrekking tot GPAI zal komen te liggen bij de marktdeelnemers die deze systemen integreren in een toepassing waarvan het risico bestaat dat zij een gevaar vormt voor de volksgezondheid, de veiligheid of de grondrechten.

Het hoogste niveau van de GPAI is gereserveerd voor generatieve AI-modellen zoals ChatGPT. Zulke diensten zouden ook openbaar moeten maken wanneer een tekst door AI wordt gegenereerd. Bovendien zullen ze een gedetailleerd overzicht moeten geven van de opleidingsgegevens die onder de auteurswet vallen.

Aanbieders van AI met een hoog risico krijgen te maken met meer dwingende regelgeving. Dit geldt met name voor risicobeheer, gegevensbeheer, technische documentatie en het bijhouden van gegevens.

De stemming in de parlementaire commissie is slechts de eerste stap in een moeizaam wetgevingsproces. Als de EU-AI Act zoals gepland volgende maand in de plenaire vergadering van de EU wordt aangenomen, kan het blok de Act voor onderhandelingen doorgeven aan de Europese Raad. Op dat moment krijgen alle EU-lidstaten de kans om hun mening te geven over de uiteindelijke vorm van de wet.

Tip: Generatieve AI: Hoe kan GPT-4 het bedrijfsleven veranderen?