min

Tags in dit artikel

Marktonderzoeker TNS NIPO heeft in opdracht van Microsoft Nederland begin oktober 2003 onderzoek uitgevoerd naar het omgaan met informatie, onder 1085 werknemers van zowel grote als kleine Nederlandse ondernemingen in de sectoren Bouw, Detailhandel, Bank- en verzekeringswezen en Zakelijke dienstverlening. Microsoft baseert zijn technologische ontwikkelingen – waaronder het recentelijk geïntroduceerde Microsoft Office System – mede op de behoeften van degenen die actief deelnemen aan een bedrijfsinformatieproces, de zogeheten informatiewerkers. Vanwege de (bedrijfs)culturele verschillen met de Verenigde Staten, heeft Microsoft TNS NIPO onderzoek laten doen in Nederland.

De resultaten van het onderzoek ondersteunen de terugkoppeling die Microsoft krijgt van klanten en zijn tevens aanleiding om het beleid verder aan te scherpen door nog meer aandacht te schenken aan integratie en de bijdrage die ICT kan leveren aan efficiencyverbetering. Uit onderzoek dat Microsoft eerder dit jaar in de VS heeft laten verrichten onder 14 grote organisaties, blijkt dat informatiewerkers daar alleen al door het gebruik van Office System gemiddeld twee uur per week aan tijd wonnen. Microsoft gaat nu in Nederland onder meer partners trainen zodat zij hun klanten beter kunnen voorlichten over wat de mogelijkheden zijn om binnen hun organisatie beter samen te werken.

Uit het TNS NIPO onderzoek blijkt dat informatieverstrekking en het ontvangen van informatie met name plaatsvinden via e-mail, gevolgd door automatische systemen, telefonisch contact en rechtstreeks contact van persoon tot persoon. Gemiddeld wordt per week aan 13 verschillende personen informatie verstrekt en wordt van 10 verschillende personen informatie ontvangen. Bijna 60% ervaart e-mail als nuttig. De helft ervaart het ontvangen en versturen van informatie via e-mail als een verlichting van hun dagelijkse werkzaamheden terwijl 45% hier neutraal tegenover staat. Slechts 5% ervaart het als een last. Ongewenste e-mail blijkt de grootste ergernis (63%), gevolgd door virussen (50%) en nieuwsbrieven/reclame (43%).

De helft van de ondervraagden is van oordeel dat informatieverstrekking productiever kan; 17% van de ondervraagden vindt zelfs dat de informatieverstrekking aanzienlijk productiever kan. Verder is gevraagd hoeveel uren per week de respondenten aan andere werkzaamheden kunnen besteden als de informatiesystemen productiever zouden werken. Volgens de ondervraagden zou dan gemiddeld 8,1 uur per week aan andere werkzaamheden kunnen worden besteed.

Thuiswerken
Van de ondervraagden werkt eenderde wel eens thuis. De helft van de ondervraagden die wel eens thuis werken, werkt op jaarbasis minder dan 21 dagen thuis. Van de ondervraagden die thuis kunnen werken, heeft de helft (54%) de mogelijkheid om contact te maken met het computernetwerk van het bedrijf waar ze werkzaam zijn. De voornaamste problemen die bij thuiswerken worden ervaren, zijn dat documenten moeilijk toegankelijk zijn en dat er onvoldoende contact is met collega’s.

Printen van elektronische informatie
Opmerkelijk is dat drie op de tien van de ondervraagden de elektronische informatie meestal eerst printen, voordat zij iets met de informatie doen. Eenderde print de elektronische informatie soms uit. Meest genoemde redenen waren het slecht kunnen lezen op het scherm en het beter kunnen archiveren. Deze uitkomsten laten zien dat er ook op dit vlak nog winst valt te behalen door inzet van betere technologie.

Verschillen tussen sectoren
In de Bouw en de Detailhandel wordt in vergelijking met het Bank- en verzekeringswezen en de Zakelijke dienstverlening minder vaak informatie aan anderen verstrekt via e-mail en het intranet. In de Detailhandel wordt in vergelijking met de andere branches ook minder gebruik gemaakt van telefonisch contact, e-mail en messenger. In de Detailhandel wordt vaker gebruik gemaakt van (bestel)lijsten en handgeschreven briefjes, terwijl in de Bouw informatie-uitwisseling vaker van persoon tot persoon verloopt. Het verstrekken van informatie aan anderen via instant messenging gebeurt het meest bij de Zakelijke dienstverlening en geautomatiseerde systemen worden bij het Bank- en verzekeringswezen het meest gebruikt voor informatieverstrekking.

Voor het onderzoek zijn in totaal 1085 mensen die werkzaam zijn in de sectoren Bouw, Detailhandel, Bank- en verzekeringswezen en Zakelijke dienstverlening ondervraagd. De resultaten van het onderzoek zijn herwogen naar het aantal werkzame personen in deze sectoren. In totaal zijn in deze sectoren 2,86 miljoenen personen werkzaam.