2min

Tags in dit artikel

, ,

Blijkens de nieuwe Rijksbegroting is het kabinet van plan de Vennootschapsbelasting in 2007 te verlagen van 34,5% naar 30%. Het volgt hiermee de Europese trend naar een beter, concurrerend investeringsklimaat. Het eclatante succes van de belastingverlaging en deregulering in Ierland, dat in amper 10 jaar tijd uitgroeide van armenhuis tot het meest welvarende land in de EU (na het uitzonderlijke
Luxemburg) is met name voor de nieuwe lidstaten uit Midden- en Oost-Europa een lichtend voorbeeld. Cyprus, Estland en andere hebben via hun fiscale beleid de strijd aangebonden met de traditioneel hoogbelaste verzorgingsstaten van West-Europa.

Toch wil de Nederlandse politiek de boodschap nog steeds niet begrijpen en compenseert ze de verlaging van de winstbelasting met een verhoging van de dividendbelasting in box 2 (van 25% naar 30%). Zo profiteren per saldo alleen de buitenlandse investeerders, voor wie Nederland al jarenlang geldt als een belastingparadijs. Ondernemers in eigen land worden geacht geen keus te hebben en gewoon hun best te blijven doen om banen te scheppen en de Haagse carrousel van ’tax and spend’ draaiende te houden, ook al houden zij zelf van elke euro uiteindelijk maar een kwartje over (Zie tabel).

Geen belasting op vermogenswinst en dividend Toch kan ook de Nederlandse ondernemer van de Vpb-tariefverlaging profiteren. Hiertoe kan hij een holding oprichten op Cyprus, waar ueberhaupt geen dividendbelasting bestaat. Door haar EU-lidmaatschap is Cyprus de meest aantrekkelijke holdingjurisdictie in Europa geworden, nog voor bekendere concurrenten als Engeland, Denemarken, Luxemburg, Zwitserland en Nederland. Dankzij de Europese moeder-dochter richtlijn kan een Cypriotische holding belastingvrij dividenden uit Nederlandse dochterondernemingen ontvangen, als ook inkomsten uit de liquidatie of verkoop van een aanmerkelijk belang (aandelen)pakket. Omdat Cyprus geen bronheffingen kent kunnen deze gelden vervolgens belastingvrij worden doorgestoten naar een investment holding in een zero tax haven om daarin te sparen of beleggen – vrij van belastingen op inkomsten uit vermogen (de verkapte vermogensbelasting van 1,2% in box 3) en vrij van successierechten.

Laagste vennootschapsbelasting in de EU
Ook van het Cypriotische tarief voor de vennootschapsbelasting (10%, effectief vaak nog verder te verlagen tot onder 1%) kunnen veel Nederlandse ondernemers profiteren. Met name bij import/export en bij royalty-inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten op patenten, merken, software en (franchise)formules.

Door deze besparingen verdient een weldoordachte toepassing van de Cyprus-route zich doorgaans bij een bruto jaarwinst vanaf EUR 20.000 terug. Een goede holdingstructuur is dus niet het privilege van multinationals, maar ook voor kleine en middelgrote ondernemingen een rendabele investering. Door de Cypriotische holding onder te brengen in een Trust of Foundation hoeft de ondernemer over de genoemde inkomsten geen aangifte te doen en wordt tevens het vermogen afgeschermd.

Volgens Manders van het Haags Juristen College is de vraag naar holdingstructuren sinds Cyprus’ toetreding tot de EU sterk gestegen.
‘Door de voorgenomen verhoging van de Nederlandse dividendbelasting zal de populariteit van deze belastingvluchtroute alleen maar toenemen.’