3min

De inzet van technologie wordt door Gen Z (18-26 jaar) als nuttig middel gezien voor het verduurzamen van de globale economie. Wel moeten op dit terrein barrières worden geslecht.

Dat blijkt uit onderzoek van Dell Technologies naar de verwachtingen van Gen Z. Volgens het onderzoek is Gen Z wereldwijd zeer betrokken met de toekomst van onze planeet, in het bijzonder de economie op de langere termijn. Een groot gedeelte van de respondenten is de komende jaren bereid economische beperkingen te aanvaarden als overheden een duidelijk digitaal plan en een langetermijnstrategie voor een duurzame economische toekomst opstellen.

Als belangrijkste speerpunten voor het realiseren van een betere toekomstige economie zien respondenten een verbetering van de gezondheidszorg, het investeren in onderwijs door het dichten van de digitale vaardigheidskloof en het investeren in een duurzame of groene infrastructuur.

De belangrijkste speerpunten voor Nederlandse respondenten zijn het realiseren van een duurzame energievoorziening, het stimuleren van een circulaire economie en duurzamer openbaar vervoer. Ook moet er meer educatie komen op het gebied van duurzaamheid, vinden zij.

Cybersecurity en digitale kloof

Technologie zien veel respondenten als een belangrijk middel om klimaatverandering tegen te gaan. In het algemeen geeft 69 procent van de respondenten dit aan. In Nederland ligt dit percentage op 59 procent. Belangrijke maatregelen die op het gebied van digitale technologie in het algemeen moeten worden genomen, zijn onder meer een betere cybersecurity en het dichten van de digitale kloof tussen bevolkingsgroepen en leeftijden. Vooral dit laatste wordt van groot belang geacht.

Voor het verbeteren van de cybersecurity zijn wel robuustere wetgeving en voldoende investeringen belangrijk, vinden de respondenten. Denk hierbij aan het beter beschermen van de nationale infrastructuur en het stellen van strenge security-eisen aan bedrijven.

Het verstevigen van de cybersecurity heeft wel baat bij een groter vertrouwen in de overheid dan nu het geval is. De respondenten geven aan dat hiervoor nog werk aan de winkel is en denken daarbij vooral aan publiek-private samenwerking en het meer aan elkaar verantwoording afleggen over securityzaken.

Maatregelen

Op het gebied van het verkleinen van de digitale kloof geeft Gen Z aan dat het ontwikkelen van noodzakelijke digitale vaardigheden voor henzelf zeer belangrijk is. Zeker als zij daarmee hun toekomstige carrièremogelijkheden vergroten.

Ook voor de hele maatschappij vindt deze generatie dat het overbruggen van de digitale kloof wereldwijd van groot belang is. Zij zien hiervoor een drietal belangrijke trajecten. Dit zijn in de eerste plaats het geven van toegang tot devices en connectiviteit voor kansarme groepen, het realiseren van een betere connectiviteit op het platteland en het stimuleren van meisjes en vrouwen om technische vakken en loopbanen te kiezen.

Onder de Nederlandse respondenten wijken deze prioriteiten licht af. Nederlandse vertegenwoordigers uit Gen Z zien op de tweede plaats liever meer aandacht voor het bijscholen van ouderen in nieuwe digitale mogelijkheden.

In een reactie op het onderzoek geeft Isabel Moll, CEO van Dell Technologies Nederland, aan dat Gen Z bijzonder maatschappelijk is betrokken. Zij realiseert zich echter ook dat nog slechts een kleine groep digitale technologie ziet als een echte ‘enabler’ voor het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Wereldwijd is dit nog geen driekwart en in Nederland slechts iets meer dan de helft.

Zij roept daarom het onderwijs, onderwijsinstellingen en docenten op zich meer in technologie en de toepassing daarvan te verdiepen. Hierdoor kan volgens haar op termijn dan een bredere en meer diverse groep studenten van jongs af een interesse en passie voor technologie ontwikkelen.

Tip: Organisaties willen een beter beheerbare hybrid cloud omgeving