2min

De Belgische Gegevenbeschermingssautoriteit (GBA) gaat in 2023 extra aandacht geven aan drie terreinen: cookies, data protection officers (DPO’s) en smart cities. Hiervoor is meer budget nodig, zo stelt de toezichthouder.

De GBA, die dezelfde taken heeft als de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, geeft bij het vaststellen van de doelen voor 2023 aan dat het afhankelijk is van voldoende budget.

De GBA stelt dat het te weinig budget krijgt toegewezen voor het adequaat en snel afhandelen van de groeiende stroom aan klachten. Ook is de GBA steeds vaker bij internationale onderzoeken en samenwerking met gelijkwaardige toezichthouders uit andere lidstaten van de EU betrokken, wat ook meer budget vereist.

Daarnaast wil de toezichthouder gegevenswerkingsverantwoordelijken proactief begeleiden in het uitvoeren van hun taak. Ook wil de GBA zijn eigen diensten verder digitaliseren. Het beschikken over voldoende middelen is essentieel om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, concludeert de toezichthouder.

Aandachtsterreinen voor 2023

Voor 2023 gaat de GBA zijn prioriteiten leggen op drie terreinen. Op het gebied van cookies wil de toezichthouder graag een ‘geharmoniseerd standpunt op Europees niveau’ opzetten. Dit standpunt bestaat al, maar de GBA had daar in eerste instantie moeite mee. Nu gaat de toezichthouder haar standpunt nader bepalen.

Daarnaast wil de toezichthouder extra aandacht schenken aan data protection officers (DPO’s) binnen bedrijven, ofwel functionarissen gegevensbescherming (FG’s). FG’s moeten binnen bedrijven die met persoonsgegevens werken toezien dat gegevens conform de AVG/GDPR worden verwerkt, en in het geval van afwijkingen rapporteren aan de GBA. In Nederland oefent de AP reeds controles uit op FG’s.

De GBA wil FG’s verder ondersteunen met behulp van preventieve acties, zoals het benadrukken van de rol van FG’s bij de uitoefening van de rechten van klagers en een actieve controle op hun werkzaamheden. Wanneer er bij een bedrijf een mogelijk incident voordoet en dit tot een onderzoek van de GBA leidt zal ook de rol van de betreffende FG in het onderzoek worden meegenomen.

Verder wil de Belgische privacytoezichthouder onderzoeken hoe het met het gebruik van persoonsgegevens in zogenoemde smart cities is gesteld. Hiervoor wil de GBA preventieve maatregelen ontwikkelen. Ook wil de toezichthouder het gesprek aangaan met deelnemers van smart city-projecten, zoals aanbieders van intelligent vervoer.

Overige initiatieven

Mocht er nog budget overblijven, dan wil de GBA ook meer aandacht geven aan bewustwordingscampagnes over dataprivacy voor jongeren, hun ouders en het onderwijs. Daarnaast wil de privacytoezichthouder onderzoek doen — en indien nodig sancties opleggen — naar partijen als datamakelaars en data brokers, die op grote schaal persoonsgegevens verwerken.

Tip: AP waarschuwt voor privacyrisico’s van opslag in Amerikaanse clouds