De provincie Noord-Holland neemt als eerste overheid de regie over het vestigen van datacenters in de provincie met een eigen datacenterstrategie. Doel van deze strategie is het meest duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa te worden.

Lokale overheden krijgen steeds meer te maken met het vestigen van datacenters. Denk aan de recente ophef over de komst van het megadatacenter van Meta in de gemeente Zeewolde in Flevoland.

De provincie Noord-Holland heeft als regionale overheid nu zelf een eigen datacenterstrategie opgesteld voor de vestiging van datacenters. Deze strategie moet ertoe leiden dat de provincie het meest duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van heel Europa gaat worden.

Daarnaast wil de provincie met deze strategie beter de balans tussen de groei van de digitale economie, de ontwikkeling van het landschap en de hierboven beschreven ambitie voor de koploperspositie bewaren.

Regulering

Kernonderdeel van de provinciale datacenterstrategie is vooral stimuleren in plaats van regulering. Toch ontkomt de provincie niet aan het opstellen van bepaalde regelgeving en handhaving via vergunningen. Op het gebied van de vestiging geeft de provincie echter wel aanwijzingen waar datacenters wel en niet kunnen worden gevestigd. In de strategie staat hiervoor aangegeven dat de gemeenten Haarlem en Diemen geen extra datacenters meer willen. Deze zijn daarom buiten de voorgestelde locatiegebieden gehouden. De gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollandse Kroon zijn juist gemeenten waar wel extra datacenter kunnen komen. Wel moeten deze gemeenten de omgeving betrekken bij de plannen voor de vestiging van nieuwe datacenters.

Stimuleren van duurzaamheid

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van de provincie Noord-Holland. In de provinciale datacenter strategie krijgen daarom gemeenten waar datacenters zich willen vestigen de verplichting afspraken te maken met de provincie over de wijze waarop de datacenters in de ruimtelijke omgeving worden ingepast. Datacenters moeten circulair zijn en in het landschap passen, maar moeten ook duidelijke afspraken hebben over het gebruik van energie, water en het benutten van de restwarmte.

Vooral op hett laatste terrein wil de provincie graag dat hiervan gebruik wordt gemaakt. Om dit et stimuleren wordt een speciale ‘warmteregisseur’ aangesteld. Deze manager moet datacenters in de provincie gaan aanjagen hun restwarmte zo duurzaam mogelijk te gebruiken. Bijvoorbeeld voor stadsverwarming of voor het verwarmen van tuinbouw- of andere bedrijven.

Driejarige strategie

In principe is de datacenterstrategie van de Provincie Noord-Holland geldig voor drie jaar; van 2022 tot 2024. Begin volgend jaar wordt de Datacenterstrategie Noord-Holland 2022-2024 door Gedeputeerde Staten ter besluitvorming voorgelegd aan de Provinciale Staten.