Een meerderheid van de Tweede Kamer is van mening dat Nederland niet het ACTA-verdrag moet ondertekenen. Zij vreest dat de vrijheid van het internet in het geding is als deze wetgeving wordt aangenomen.

Een meerderheid van SP, GroenLinks, PvdA, D66 en PVV keert zich tegen het ACTA-verdrag. Opvallend is de draai van de PVV. Aanvankelijk kondigde de partij aan dat het niet zou instemmen met het verdrag, maar toen de oppositie een motie indiende waarin ze het kabinet opriep om de onderhandelingen over het verdrag te staken, weigerde de PVV om haar steun te betuigen aan deze motie. Ditmaal wil de partij van Wilders wel een motie van dergelijke strekking steunen.

Een meerderheid denkt dat het verdrag op gespannen voet staat met het Grondrechtenhandvest van de Europese Unie en met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Pas als daar meer duidelijkheid over bestaat zijn de Kamerfracties in staat om een goed oordeel te vellen over het ACTA-verdrag.

De kans is dus groot dat een parlementaire meerderheid van in ieder geval 89 zetels tegen het ACTA-verdrag zal stemmen. Zelfs als de ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SGP tegen de motie stemmen, zal het kabinet onvoldoende steun krijgen om het verdrag te ondertekenen.

De regering is niet verplicht om gehoor te geven aan een motie die in het parlement is aangenomen. De parlementaire geschiedenis leert ons dat het zelden voorkomt dat een kabinet geen gehoor geeft aan de strekking van een motie. Ook in deze kwestie kan premier Rutte ervoor kiezen om de wens van de meerderheid van de Tweede Kamer naast zich neer te leggen. Om het ACTA-verdrag te ratificeren is echter wel een parlementaire meerderheid vereist. Zoals het er momenteel naar uitziet bestaat deze niet.

Nederland is niet het enige Europese land dat moeite heeft met het ACTA-verdrag. Naast Nederland weigerden ook Letland, Polen, Tsjechië, Slowakije en Slovenië om het verdrag te ondertekenen. Ook Duitsland had aanvankelijk bezwaren en wilde de behandeling van de wet afwachten totdat het Europees Parlement haar mening had uitgesproken. Deze week besloot Duitsland alsnog het verdrag te ondertekenen. Het afgelopen weekend vonden er in diverse Europese steden protesten plaats tegen het verdrag.

ACTA is het Europese antwoord om de handel in namaakartikelen aan banden te leggen, piraterij tegen te gaan en auteursrechten te beschermen. Tegenstanders vrezen dat het verdrag belemmeringen oplegt aan de vrijheid van het internet en bovendien ongrendwettelijk is. Tevens hebben ze forse kritiek over het feit dat de onderhandelingen over de tekst van het verdrag buiten het zicht van de publieke opinie hebben afgespeeld. Voorstanders zeggen dat er van internetcensuur geen sprake is en dat er voor de lidstaten en haar inwoners feitelijk niets zal veranderen.