4min

Tags in dit artikel

, , , ,

De perspectieven voor 2004 zijn voor de ICT industrie (hard- en software en dienstverlening) structureel aan het verbeteren. Uit een tweetal metingen blijkt dat het dieptepunt nu is bereikt en dat volgend jaar de bestedingen van opdrachtgevers zullen stijgen. Deze ontwikkeling vertaalt zich met name in een stijging van omzetten in hard- en software en een vermoedelijk einde aan de omzetdaling bij externe dienstverleners.

Deze bevindingen volgen uit de ICT Barometer, het tweemaandelijkse onderzoek van Ernst & Young naar de ontwikkelingen op het gebied van ICT in Nederland. Het onderzoek maakt deel uit van de ‘EY Leadership’ programma’s van Ernst & Young en is uitgevoerd door Interview NSS onder 610 directeuren, managers en professionals.

Zowel de meting in september als die van jongstleden november geeft aan dat de budgetten voor 2004 per saldo zullen toenemen. Traditioneel wordt onder opdrachtgevers in het najaar ook bepaald welk budget voor het komend jaar voor ICT wordt vrijgemaakt. Nu blijkt dat één op de drie ondervraagde directeuren en managers bij overheid en bedrijfsleven een stijging van het budget verwacht, terwijl 18% van een daling uitgaat.

Nog geen goed nieuws voor dienstverleners
De stijgende budgetten worden met name besteed aan de aanschaf van nieuwe hard- en software. Een groter budget is overigens nog niet meteen goed nieuws voor de externe dienstverleners die dit jaar al een belangrijke teruggang in omzet zagen. Per saldo blijven de bestedingen op dit punt nog teruglopen, maar het extreme karakter van de daling is wel verdwenen. Positieve uitschieter is de sector handel en distributie die zich voorneemt volgend jaar meer externen in te huren. De overheid blijft als opdrachtgever stabiel. In de sectoren productie en industrie en dienstverlening, en met name ook bij de grote bedrijven, is nog een daling te verwachten in de inhuur van externen.

Office- en systeemmigratie meest succesvol, website meest populair Opdrachtgevers minst tevreden over invoering informatie- en CRM-systemen Het aantal nieuw gestarte ICT-projecten is het afgelopen jaar redelijk constant gebleven. Bij de meeste – vooral grote – bedrijven en overheidsorganisaties zijn er de afgelopen twee maanden nieuwe ICT-projecten gestart. Opvallend is dat de ontwikkeling van een (nieuwe) website het meest voorkomende ICT-project is. Daarentegen zijn nieuwe systemen op het gebied van inkoop, salaris en personeel (HRM) uit de gratie. De ontwikkeling van de website is dan wel het meest voorkomende project, maar niet het meest succesvolle. Projecten die het meest succesvol zijn en zonder veel problemen worden uitgevoerd, zijn systeem migratie en office migratie (bijvoorbeeld nieuwe Windows-versies). Projecten die niet succesvol zijn, voldoen in veel gevallen niet aan de verwachtingen of hebben meer tijd gekost. Andere oorzaken van mislukte projecten zijn niet werkende toepassingen of extra kosten. Deze oorzaken zijn vooral te vinden bij projecten op het gebied van informatiesystemen en CRM-systemen.

Bezuinigen: niet op beveiliging, wel op maatwerk software De druk op de externe dienstverlening wordt nogmaals bevestigd in dit onderzoek. Bij overheden en bedrijven is het een van de meest populaire bezuinigingsposten. Alleen de ontwikkeling van maatwerksoftware is nog meer in trek als bezuinigingspost. Waar volgens bijna de helft van de respondenten in geen geval op mag worden bezuinigd, is beveiligingssoftware. Ook de besparing op nieuwe PC’s is een maatregel die als laatste wordt genomen.

Besturingssystemen
Windows is het meest gebruikte besturingssysteem op dit moment. Slechts vijf procent van de ondervraagden zegt een ander systeem te gebruiken dan Windows. In het kleinbedrijf wordt voornamelijk gebruik gemaakt van Windows Xp, terwijl in grotere bedrijven vaak nog een oudere versie van Windows wordt gebruikt. Windows 2000 is evenals een jaar geleden nog steeds het meest gebruikte besturingssysteem.

De ICT Barometer, een EY Leadership onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde ‘vinger aan de pols’ voor managers. Het onderzoek wordt sinds december 2001 tweemaandelijks gehouden onder gemiddeld ruim zeshonderd Nederlandse directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven (onderverdeeld naar productie/industrie, handel/distributie en dienstverlening/ financiële instellingen), de not-for-profit sector en de overheid. Het onderzoek is uitgevoerd door het marktonderzoekbureau Interview NSS. Van de ondervraagden is bekend hoeveel vestigingen en medewerkers zijn of haar organisatie heeft, aan hoeveel medewerkers leiding wordt gegeven, het functietype en functietaken, betrokkenheid bij ICT en beslissingsbevoegdheid over ICT-aankopen. De groep ondervaagden wordt online geënquêteerd en beschikt daarvoor over een internetaansluiting. Gezien de samenstelling van de onderzochte groep mag het onderzoek mag niet als representatief voor de gemiddelde Nederlandse bevolking worden gezien. De ICT Barometer biedt naast het jaarlijkse Trends in ICT onderzoek een belangrijk deel ‘up to date’ informatie door een aantal vaste business dilemma’s te monitoren, aangevuld met actuele vragen.